Politikos is de Griekse naam voor onze naam politicus dat van het Latijn afkomstig is. Politikos heeft de oorspronkelijke betekenis van "de burger betreffend" en geeft hiermee aan dat staten, staatslieden en overheden eigenlijk het welzijn van de burger als uitgangspunt van handelen zouden moeten hebben.

 

Al in de Griekse oudheid werd geworsteld met dit vraagstuk. 'De Staatsman' een van de latere dialogen van Plato, behandelt bijvoorbeeld dit vraagstuk. Leidraad in 'De Staatsman' is de vraag wat we eigenlijk onder een 'staatsman' moeten verstaan. In die zin is het een politiek geschrift, evenals de veel bekendere en omvangrijkere werken 'Politeia' ('De staatsinrichting') en 'Nomoi' ('De wetten'). Het kan ook worden beschouwd als een schakel tussen deze twee werken.

 

Plato betoogt dat de goede staatsman bovenal een vakman moet zijn, die verstand van zaken paart aan daadkracht. In zijn beschrijving herkennen we nog ten dele de staatsmanfilosoof uit 'Politeia', die een onmiddellijk inzicht heeft in wat 'goed' is voor de staat: Nee, het maakt niet uit of je al dan niet overlegt, of je al dan niet rijk bent, of je je aan de wetten houdt dan wel ertegenin gaat.

 

Is het goed wat je doet, dat moet de betrouwbaarste maatstaf zijn om de waarde van een staatsbestel te bepalen en de verstandige en bekwame leider zal daarop zijn bewind afstemmen. Later merkt Plato op dat zulke leiders in zijn tijd niet te vinden zijn, en daarom moeten we vergaderingen houden en wetten maken om de volkomen waarachtige staatsvorm op het spoor te komen.

 

Maar in 'De wetten' lijkt Plato helemaal niet meer te geloven in de mogelijkheid van een staatsman die boven de wet staat: door de aard van de menselijke natuur zullen leiders altijd in de verleiding komen hun eigenbelang voorrang te geven boven het algemeen belang, en daarom moeten de staatswetten altijd de prioriteit hebben.

 

Plato's politieke opvattingen kwamen tot stand aan het eind van de vijfde, begin vierde eeuw voor Christus, een bewogen periode in de Griekse oudheid, waardoor sommige begrippen, die voor ons vanzelfsprekend zijn, hem onbekend waren. Vanwege de kleine schaal waarbinnen de politieke besluitvorming zich afspeelde ontbraken vertegenwoordigende lichamen, zoals onze Tweede Kamer; was scheiding tussen kerk en staat geen bestaand begrip; was Montesquieus scheiding tussen wetgevende, rechtsprekende en uitvoerende macht onbekend; waren de Rechten van de Mens niet gedefinieerd en was slavernij daarentegen een alom geaccepteerd fenomeen.

In zijn jeugd heeft Plato (427-347 v. Chr.) politiek onrustige tijden beleefd. Eerst de jarenlange oorlog tussen Sparta en Athene, daarop aansluitend het bewind van de Dertig Tirannen, en na het herstel van de Atheense democratie de veroordeling van Socrates.

Naar artikel uit Trouw en Wikidepia


En nu, meer dan 2000 jaar na Plato, is de ware staatsman nog steeds niet gevonden. Politici en staatslieden handelen vaak uit eigen belang en de opvatting dat overheden en staten er voor hun burgers zouden moeten zijn is nog niet vanzelfsprekend.

 

Deze site laat daarvan voorbeelden zien. En hopelijk zal de oplossing er niet uit gaan bestaan dat de goede staatsman uit een supercomputer zal zijn die voor burgers de goede beslissingen zal dicteren. Dat zal wennen zijn.